روستایی فوق‌العاده در بین صخره های پرتغال +عکس -آکا
روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره
تاپ ناپ: در جنوب شرقی سرا دا استرلا در پرتغال یک روستای عجیب ظاهر میشود. نام این روستا روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره


روستایی فوق‌العاده در بین صخره ها +عکس پرتقال,مونسانتو,صخره
گردآوری جهان شناسی آکاایران
منبع : بخش جهانگردی آکاایران
برچسب :